Wetjes en Weetjes

Deze website over Bouviers is onafhankelijk van opzet. De makers willen proberen U zo objectief mogelijk informatie aan te bieden.

English version

 

Start

Wetjes en Weetjes

 

 1. Identificatie van in het buitenland geboren rashonden

 2. Raad van Beheer chipt puppen op jongere leeftijd.

 3. Wijziging HD en ED onderzoek.

 4. Welzijnsparagraaf BRS goedgekeurd

 5. Juridische uitspraken inzake heupdysplasie

 6. Hoe komt een hond aan zijn stamboom?

 7. Forum welzijn gezelschapsdieren geïnstalleerd door Minister Veerman

 8. Het is om hondsdol van te worden…

 9. Honden wetboek voor bazen

 10. Een uitkering en de hondenfokkerij

 11. Tentoonstelling 2013
   


 

1.  Identificatie van in het buitenland geboren rashonden

Voor de invoer van alle honden in Nederland wordt vanaf 1 oktober 2004 identificatie [chip of tatoeage] verplicht gesteld, gekoppeld aan het Europees dierenpaspoort.

Indien u een rashond importeert en in het Nederland Hondenstamboek [NHSB] wilt laten opnemen, moet u controleren of deze hond is voorzien van een identificatie die tevens op de buitenlandse stamboom van deze hond staat vermeld.

Is dit niet het geval, dan kunt u het beste in overleg met de Kennenclub van het land van herkomst uw hond in dat land laten identificeren en alsnog dit nummer op de stamboom laten registreren. Op deze wijze is een goede controle op de echtheid van het stamboomcertificaat mogelijk en voorkomt u problemen bij de inschrijving van uw hond in het NHSB,
Let op: Heeft u een rashond geïmporteerd die nog niet van een chip of tatoeage is voorzien, dan mag alleen een medewerker van de Raad van Beheer deze hond chippen [dus niet een dierenarts!]

Soms komt het voor dat van een importhond het chipnummer dat ook op de stamboom is geregistreerd niet door een dierenarts kan worden afgelezen. Laat er dan door uw dierenarts geen andere chip bij inbrengen maar wacht tot de medewerker van de Raad van Beheer u bezoekt. Deze medewerker heeft namelijk speciale afleesapparatuur die ook niet ISO transponders kan aflezen.
 

Naar Boven


2. Raad van Beheer chipt puppen op jongere leeftijd.

Het blijkt dat zich door de invoering van het Europees paspoort situaties voordoen waarbij dierenartsen jonge rashonden willen voorzien van een chip voordat de medewerker van de Raad van Beheer is gekomen om te chippen. Dergelijke situaties kunnen zich voordien als:

* Een Europees paspoort nodig is voor een jonge rashond die naar het buitenland gaat.

* De dierenarts ter bevestiging van een uitgevoerd klinisch onderzoek en de eerste vaccinatie rond de leeftijd van zes weken [puppyenting] een paspoort afgeeft.

In beide gevallen dienen het paspoort en de pup aan elkaar gekoppeld te worden door middel van identificatie.

Om dergelijke problemen te voorkomen gaat de Raad van Beheer de chip bij pups van rashonden op jongere leeftijd inbrengen. In principe tussen de vijfde en zesde levensweek. Dat is dus voor het eerste bezoek aan de dierenarts voor de eerste vaccinatie. De dierenarts kan de identificatie van de jonge honden dan al controleren. Aan de hand van deze identificatie kan de dierenarts het paspoort of inentingsboekje vervolgens koppelen aan elke individuele pup.

 

Naar Boven


3. Wijziging HD en ED onderzoek

De raad van Beheer is gestart met het nieuwe automatiseringssysteem. Dit betekent dat er een aantal wijzigingen met betrekking tot het heupdysplasie- en elleboogdysplasie onderzoek plaatsvinden.

De voornaamste veranderingen zijn; adres gegevens eigenaar van de hond; De Naam-, Adres- en Woonplaatsgegevens van de eigenaar van de hond dienen op het aanvraagformulier exact overeen te komen, met de vermelding van deze gegevens op de huidige stamboom.

Indien dit niet het geval is, dient de eigenaar (alvorens de opnames in behandeling worden genomen) de originele stamboom naar de Raad van Beheer toe te zenden, met het verzoek om herregistratie van de adresgegevens. Indien de NAW-gegevens niet overeenstemmen met de gegevens op de stamboom, kan een aanvraag van beoordeling van HD- of ED-opnames niet in behandeling worden genomen.

Betaling beoordelingskosten: De HD- en ED-onderzoeksregistratieformulieren krijgen een andere lay-out. De acceptgirokaart komt te vervallen. Op het moment dat de dierenarts een opname met formulier naar de Raad van Beheer/GGW zendt, zal de eigenaar van de hond een factuur ontvangen. Na ontvangst van de betaling van de beoordelingskosten en eventueel retourzendingskosten, wordt de röntgenfoto in behandeling genomen. De kosten, verbonden aan het retourneren van foto's zijn verhoogd naar € 10,00 [incl.. BTW]

Afhankelijk van de snelheid waarmee de beoordelingskosten worden voldaan en het totaal aantal onderzoeken, is de doorlooptijd ongeveer vier weken. Indien er prijs wordt gesteld op terugzending van het fotomateriaal, dan dient dit duidelijk op het onderzoeksregistratieformulier te worden aangegeven. De eigenaar van de hond (opdrachtgever) zal hier een aangepaste factuur voor ontvangen. De foto zal dan aan de dierenarts die de foto vervaardigde - vanaf zes weken na de registratiedatum - worden geretourneerd. De dierenarts dient voor verdere distributie van de foto naar de eigenaar van de hond te zorgen.

Honden zonder Nederlands Hondenstamboek (N.H.S.B.). Een in het buitenland gefokte hond dient, alvorens röntgenfoto's gemaakt kunnen worden, eerst te worden opgenomen in het Nederlands Hondenstamboek(N.H.S.B.)Uitsluitend honden met een NHSB-nummer kunnen in Nederland het officiële HD- en ED-onderzoek ondergaan. Voor inschrijving kunt u contact opnemen met de afdeling stamboekhouding van de Raad van Beheer, om te vernemen welke documenten hiertoe vereist zijn. Zodra de inschrijfprocedure is afgerond, de hond een NHSB-nummer heeft en gecontroleerd is door een van de buitendienstmedewerkers van de Raad op zijn identiteit, kunnen er röntgenfoto's in behandeling worden genomen.

Naar Boven


Algemene Vergadering: Welzijnsparagraaf BRS goedgekeurd
 

Datum:

13-12-04

Door:

Het Bestuur


Tijdens de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 11 december hebben de aangesloten verenigingen in ruime meerderheid de welzijnsparagraaf van het Basisreglement Stambomen (BRS) goedgekeurd.
Daarmee is de weg vrij voor de invoering van dit eerste onderdeel van het BRS.
De welzijnsparagraaf behelst regels waaraan alle fokkers van rashonden – of ze nu wel of geen lid van een rasvereniging zijn – zich moeten houden. Doet een fokker dit niet dan legt de Raad van Beheer een sanctie tegen deze fokker op.


De regels uit de welzijnsparagraaf hebben betrekking op het welzijn van de moederhond en luiden:
- de teef moet ouder zijn dan 16 maanden als ze wordt gedekt;
- de teef mag niet ouder zijn dan 60 maanden als ze wordt gedekt voor haar eerste nest;
- de teef mag niet ouder zijn dan 96 maanden als ze wordt gedekt;
- de teef mag in een periode van 24 maanden maximaal twee nesten hebben, waarbij de periode tussen de dekking van het eerste nest en de dekking van het tweede nest minimaal tien maanden moet zijn;
- de teef mag in Nederland maximaal vijf nesten voortbrengen.

Om tot een snelle invoering van de welzijnsparagraaf te komen, heeft het bestuur van de Algemene Vergadering toestemming gekregen de volgende noodzakelijk stappen te zetten:
- aanpassing van het Kynologisch Reglement;
- aanpassing van het automatiseringsprogramma DARWIN;
- ontwikkeling van een communicatieplan om alle fokkers te informeren;
- ontwikkelen van een sanctiebeleid voor fokkers die zich niet aan de regels van het BasisReglement Stambomen houden.

Met dit besluit heeft de kynologie een eerste en historische stap gezet op de weg naar de verbetering van het welzijn van rashonden.

Naar Boven

 


Hoe komt een hond aan zijn stamboom?

Hoe zit dat stamboom aanvragen in elkaar?

Daarover is veel onduidelijkheid. Een stamboom is een document waarop de naam en de afstamming van de hond staan. Drie generaties worden vermeld: de ouders, grootouders en overgrootouders. Daarnaast is een aantal gegevens opgenomen, zoals geboortedatum van de hond, samenstelling van het nest, reu of teef, kleur, identificatie, fokker en eigenaar. En elke stamboom heeft een uniek nummer.

Stamboeken
De stamboom put uit een stamboek. Generatie na generatie worden de gegevens daarin opgeslagen. Voor een aantal rassen, die nog in opbouw zijn, geldt een wat afwijkende procedure; het voert te ver die hier nu te behandelen.
In Nederland heet het stamboek het NHSB, Nederlands Honden Stamboek. Dit wordt bijgehouden door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. In elk land is zo’n instantie die het stamboek voert, meestal ‘Kennel Club’ genoemd. De nationale stamboeken zijn vanaf iets meer dan honderd jaar geleden geopend.
De nationale Kennel Clubs zijn aangesloten bij een wereldwijde overkoepelende organisatie, de Fédération Cynologique Internationale (FCI). De Kennel Club van de Verenigde Staten (AKC) en Engeland (The Kennel Club) hebben zich daar niet bij geschaard, maar hebben wel een overeenkomst met de FCI. De FCI-landen en de Engelse en Amerikaanse Kennel Club erkennen elkaars stamboek en stambomen. Als een hond uit het buitenland wordt geïmporteerd, moet zijn stamboom bij de Raad van Beheer worden aangemeld, waarna de hond in beginsel in het NHSB kan worden opgenomen. Men kanvoor alle zekerheid eerst bij de Raad van Beheer vragen of de buitenlandse stamboom door de FCI erkend is.

Stambomen pups
Als een fokker de pups in het NHSB wil laten opnemen, kan dat alleen als de ouderdieren in een door de FCI erkend stamboek vermeld staan. Hebben ze een Nederlandse eigenaar, dan moeten ze een NHSB-nummer hebben (Importhonden moeten naar het Nederlandse stamboek zijn overgeschreven) en op naam van de eigenaar geregistreerd staan. De eigenaar van de reu tekent een verklaring dat zijn reu (met naam en NHSB-nummer) op die en die dag de teef (met naam en NHSB-nummer) heeft gedekt. Als de pups geboren zijn moet de fokker binnen één week deze verklaring, aangevuld met vermelding van het aantal geboren pups, aan de Raad van Beheer sturen. Op deze manier wordt de procedure tot aanvraag van stambomen in gang gezet. Het gebeurt dat de fokker de aangifte van het nest niet binnen deze termijn inzendt, maar bijvoorbeeld een korte tijd daarna. Dit betekent niet dat het nest dan niet meer geregistreerd wordt. Er zijn alleen voorwaarden aan verbonden. Als de fokker de aangifte weken later toezendt, bestaat de mogelijkheid dat registratie niet meer plaats kan vinden. Dit hangt echter af van hoeveel later dit gebeurt. Ook dan zal de fokker eerst aan andere voorwaarden dienen te voldoen, alvorens tot registratie kan worden overgegaan. Helaas zijn sommige fokkers van mening dat de pups dan maar geen stambomen krijgen. En hoewel de ouderdieren wel over een stamboom beschikken (deze hebben de kopers ook vaak gezien), worden deze dan niet aan de pups verstrekt.

Fantasie
Eigenlijk gebeurt het nooit dat een fokker het aanvragen van stambomen ‘vergeet’, zoals argeloze pupkopers wel eens te horen krijgen. Meestal is er een goede reden. De belangrijkste is dat de ouderdieren niet voldoen aan de eerste eis: ingeschreven staan in een door de FCI erkend stamboek. Stambomen zoals van de in de aanhef genoemde ‘European Club Canin’ zijn niet door de FCI erkend. Bij nauwkeurig onderzoek van de kleine lettertjes blijkt op zo’n stamboom meestal iets te staan als ‘deze informatie is conform opgave door fokker’. Puppykopers die hun hond betrekken uit de handel wordt soms gevraagd wat ze willen: met of zonder papieren. Wie kiest voor ‘puppy met’ betaalt soms een flink bedrag extra. Wat ze dan kopen is inderdaad papier, maar ook niet meer dan dat: een meestal pompeus vormgegeven, maar in feite onbruikbaar soort diploma. Er staan namen op, maar bestaan die dieren wel en waren ze werkelijk de voorouders van deze hond? NHSB stambomen zitten altijd bij de puppyprijs inbegrepen. Keuze uit ‘met’ of ‘zonder’ is niet mogelijk. De fokker heeft de kosten voor de stamboom aan de Raad voldaan bij het aanmelden van het nest. De stamboom hoort bij de hond, dus de eigenaar krijgt die stamboom, of hij daar nu prijs op stelt of niet.

Stamboom: kwaliteit
Regelmatig komt het voor dat honden geen stamboom hebben, hoewel zij daar wel recht op zouden hebben gehad, enkel en alleen omdat de fokker nalatig is geweest de eerder genoemde aangifte of de stamboomaanvraag op tijd in te sturen. Daarmee is overigens niets gezegd over hun individuele waarde voor de eigenaar. Maar in de kynologie kunnen ze niet meespelen. Toch jammer als je dat pas ontdekt als je de pup al hebt aangeschaft en je wilde zo graag met je hond gaan showen en werken. Het ingeschreven staan in het NHSB wordt binnenkort trouwens nog wat waardevoller. Het wordt een teken van de zorgvuldigheid waarmee de hond is gefokt, een kwaliteitscertificaat. De rasverenigingen zijn namelijk op dit moment bezig voor hun ras eisen te formuleren waaraan fokdieren moeten voldoen. Die liggen voornamelijk op het gebied van gezondheid, karakter en eventueel werkeigenschappen. Het fokreglement bevat verder ook regels om het zogenaamde ‘doorfokken’ tegen te gaan. Dus angst daarvoor is geen reden meer om van een rashond af te zien, integendeel. Zodra het reglement gereed is, koppelt de Raad van Beheer daar een nieuwe methode aan vast van inschrijven in het NHSB. Nu al gebeurt dat voor de volgende rassen: Kooikerhondje, Rottweiler, Mastino Napoletano, American Staffordshire Terrier, Fila Brasileiro en Dogo Argentino. Beantwoorden beide ouderdieren aan de hoogste eisen die in dat ras worden gesteld, dan krijgen hun pups een stamboomcertificaat. Voldoet een van beide ouders aan slechts een deel ervan, dan klrijgen de pups een afstammingsbewijs. Als een van de ouders, of beiden, niet aan de eisen voldoen, dan worden de pups niet meer ingeschreven. Inschrijving in het NHSB, en de manier waarop, geeft dus een indicatie over de ‘kwaliteit van het productieproces van de pup’. Wie dan nog een niet ingeschreven pup aanschaft, handelt onvoorzichtig en dom. Voor de genoemde rassen geldt dat nu al.

Duplicaat
Soms hebben honden geen geluk en gaan ze van de ene baas naar de andere. Tijdens die zwerftocht raakt de stamboom soms kwijt. De uiteindelijke eigenaar kan onder bepaalde condities een duplicaat opvragen, als voor deze hond ooit een stamboom is aangemaakt. Neem altijd even contact op met de Raad. Oudere honden hebben nog een tatoeage. Dan vergt het meer zoekwerk om te kijken of er aanspraak op een stamboom kan worden gemaakt. Ook hier geldt dat men dit bij de Raad van Beheer kan controleren.

Uit: “RAAD & DAAD, Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland”

Naar boven


Forum Welzijn Gezelschapsdieren geïnstalleerd door Minister Veerman

Minister Veerman heeft op 25 januari 2005 het Forum Welzijn Gezelschapsdieren geïnstalleerd. Naar aanleiding van de werkconferentie die in oktober werd gehouden heeft de minister de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gevraagd een Forum in te stellen dat op voortvarende wijze uitwerking gaat geven aan de resultaten van de werkconferentie.
De werkconferentie had tot doel samen met maatschappelijke organisaties na te gaan op welke wijze het welzijn van gezelschapsdieren duurzaam geborgd kan worden. De minister is van mening dat je een zorgplicht hebt voor dieren op het moment dat je een dier houdt. Het is niet de overheid maar de burger die dieren houdt. Goede zorg voor gezelschapsdieren is zeer moeilijk afdwingbaar met wetten en regels. We komen verder met goede afspraken en onderling vertrouwen. De minister noemt dit van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'.
Een van de conclusies van de conferentie is dat we op het terrein van voorlichting en communicatie relatief eenvoudig veel winst kunnen boeken waardoor het welzijn van gezelschapsdieren verbeterd kan worden. De minister vraagt het Forum om op korte termijn met een gedetailleerd plan van aanpak te komen over de rol van de burger, de rol van de handel en over identificatie en registratie, waarbij de prioriteit ligt bij de twee eerste onderwerpen. De eerste resultaten van het Forum worden binnen afzienbare tijd verwacht.
De voorzitter van de RDA, prof. dr. C.J.G. Wensing, is tevens voorzitter van het Forum. In het Forum zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Dierenbescherming, Platform Verantwoord Huisdierbezit, Dibevo, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het Forum zal rechtstreeks aan de minister rapporteren.

Bron: KNMvD

Naar boven


Het is om hondsdol van te worden…

De EU regels voor reizende honden zijn weer eens veranderd. Maar gelukkig wordt het allemaal wel makkelijker en mogelijk ook goedkoper. Goed nieuws dus !

Wat is er veranderd ?

Tot voor kort moesten honden die de grens over gingen ieder jaar opnieuw tegen rabiës worden ingeënt. Ook als het vaccin waarmee je hond was ingeënt langer geldig was dan 1 jaar moest je toch een nieuwe prik halen. Dat is nu niet meer nodig.

Als je naar een EU land op vakantie gaat en je dierenarts een rabiësvaccin gebruikt dat meerdere jaren geldig is, hoeft je hond dus pas opnieuw te worden ingeënt als de geldigheids-
duur is verstreken. Dat kan je dus moeite en veel geld besparen.

Hoe kun je geld besparen ?

Als je niet meer ieder jaar een prik hoeft te halen, bespaar je dus op zowel consult- als vaccinatiekosten bij je dierenarts. Er is in Nederland slechts één vaccin verkrijgbaar dat 3 jaar geldig is. Dit is Nobivac Rabiës, geproduceerd door Intervet. Dit vaccin is kwalitatief hoogwaardig, even duur en net zo effectief werkzaam als de korter geldige vaccins. Als je dierenarts dit type vaccin (nog) niet gebruikt kun je hem of haar daar natuurlijk gewoon om vragen.

Gemak dient de baas !

Maar binnen de immuniteitsperiode inenten blijft erg belangrijk. Want als je te laat bent voor een prik moet je minimaal 21 dagen wachten voordat je naar het buitenland mag. Ook als je hond al eens een bloedtest heeft gehad, is die dan niet meer geldig.

En wie weet over een jaar, of zelfs over 3 jaar in geval van het Nobivac vaccin, nog wanneer dat precies moet gebeuren ?

Om het voor baasjes erg gemakkelijk te maken om weer op tijd een prik te halen, introduceert DogsIncluded de gratis PrikAlert. We sturen je dan ieder jaar per email een herinnering zodat je op tijd weet wat er moet gebeuren.

Geef je daarom via de knop rechts gratis op voor de PrikAlert.

Help ons hondenbezitters te informeren

Wetswijzigingen zijn belangrijk voor alle hondenbezitters. En natuurlijk kennen wij niet iedereen. Daarom vragen wij je hulp bij het verspreiden van dit bericht. Zo komen zoveel mogelijk mensen op de hoogte en kunnen ook zij kosten besparen. Een hondenleven is toch al duur genoeg.

Al vast heel erg bedankt voor jullie hulp !

Verstuur dit bericht door naar andere hondenbezitters.

 

Bericht overgenomen van "Dogsincluded"
 

Naar boven


 

Bericht aan Webbeheerder "

Al onze artikelen zijn puur informatief - Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent - Bij twijfel  neem contact op met uw dierenarts.